Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר דוד משה


א. כללים, תנאי שימוש והוראות לשימוש באתר האינטרנט גונגב
אתר האינטרנט גונגב הנמצא בבעלות הרשות לפיתוח הנגב (להלן: “הרשות” פותח ונועד למטרות של יצירת קשר ומתן מידע על תיירות בנגב, והכול לשימושו הפרטי והאישי של כל מבקר ומשתמש באתר.
בכל מקום בו מופיע המונח ” גונגב ” משמעו הרשות לפיתוח הנגב.
השימוש והביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש באתר”), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן: “המשתמש” או “המשתמש באתר”) לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון רב.

תנאי השימוש באתר, כמו גם כל החקיקה הלאומית והבינלאומית אשר חלים על רשת האינטרנט בכלל ועל אתרי אינטרנט בפרט, חלים ללא סייג על כל אחד מהמשתמשים באתר. הרשות רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין. במקרה שבו השימוש באחד מן השירותים שניתנים באמצעות האתר הינו מוסדר על ידי כללים ו/או הוראות מיוחדות כלשהן, אותם כללים והוראות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, וביחד הם יהוו מערכת כללים אחת מאוחדת.
אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את הנהלת האתר בכל דרך שהיא. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר ו/או בתכניו מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים אלו. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר או עשה שימוש בתוכנו, מרצונו החופשי, כי אז לא תישא הנהלת האתר באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והתכנים או השירותים שנעשה בהם שימוש עשויים להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
הרשות רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת הנהלת האתר או שלא מרצונה. הרשות משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם זמינות זו תלויה ועשויה להיות מושפעת מציוד שהמשתמש עושה בו שימוש, רשתות תקשורת אחרות, המספר הגדול של האנשים אשר מנסים להשתמש באינטרנט בו זמנית או סיבות אחרות שגורמות להפרעות, וכתוצאה מכך עשוי האתר שלא להגיב כראוי או להיות בלתי פעיל או להזדקק לתחזוקה, ללא כל התרעה מוקדמת.
תוכן האתר – זכויות הקניין הרוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים התמונות, ופלטפורמת המסחר האלקטרוני (להלן: “התוכן”), שייכים לרשות ו/או ל” גונגב” למעט אם צוין אחרת. זכויות הקניין הרוחני מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: “סימני המסחר”) הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של הרשות, לרבות השם גונגב, ו/או של אחרים. השימוש שנעשה באתר ובתכנו בסימני המסחר של גונגב ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של גונגב השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו “כפי שהוא” (“AS IS”) ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו. נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של גונגב.
המוצרים ו/או השירותים ו/או השמות ו/או סימני המסחר, הלוגו או הסמלים המסחריים של צדדים שלישיים, אשר עשויים להופיע באתר, הינם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישיים, אשר אחראים לתוכן ולשירותים ו/או למוצרים שלהם בהתאם. כל התקשרות, חומר, נתונים, הערות או הצעות, הנמסרות, מועברות, נשלחות או מפורסמות, באמצעות השימוש בשירותים אשר האתר עשוי להציע, ובאופן כללי כל מידע, נתונים, הערות או הצעות המוגשים באמצעות האתר גונגב לא ייחשבו כחסויים או סודיים ולא יטופלו ככאלה, וכן הם לא ייחשבו לקניינם של משתמש זה או אחר. כל דבר הנמסר, מועבר, נשלח או מפורסם באמצעות האתר נחשב והופך להיות קניינה של גונגב ומבלי לגרוע מכל הוראת חוק לאומית ובינלאומית החלה לאותו עניין, היא תהא חופשייה לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע או טכניקה, המצויים בכל התקשרות שהיא, או לעשות שימוש במידע אשר משתמשים סיפקו לאתר של גונגב וזאת לכל מטרה תהא אשר תהא.
באמצעות השימוש באתר זה, רשאי כל משתמש למסור, וכן גונגב רשאית לאסוף מידע, לכל מטרה שימושית במסגרת פעילויותיה העסקיות. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים באתר, ללא ההסכמה בכתב של גונגב או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג באתר. השימוש בסימני המסחר המוצגים באתר או בכל תוכן אחר באתר, על ידי המשתמשים באתר, למעט כקבוע בתנאי השימוש באתר האלה, הינו אסור בתכלית האיסור. תמונות של אנשים או מקומות או עצמים, אשר מהוות חלק מן התוכן המוצג באתר הינן הרכוש של גונגב או שנעשה בהן שימוש על פי היתר שניתן מאת בעליהן החוקיים. השימוש בכל אחת מתמונות אלה על ידי המשתמשים באתר, או על ידי מי שהוסמך על ידי המשתמש לעשות שימוש שכזה, מעבר להגבלות אשר נקבעו בתנאי השימוש באתר, הינו אסור, למעט אם הותר השימוש במפורש בתנאי השימוש באתר או שניתן לכך היתר מפורש במקום אחר באתר.

ב. האחריות של האתר גונגב וחובות המשתמשים
בעוד שגונגב משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, היא אינה מעניקה התחייבות או מצג באשר לרמת נכונותם של הפרטים והמידע המתפרסם בו. משתמשי האתר מאשרים ומקבלים כי גונגב אינה שולטת בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל. לאור זאת, גונגב אינה אחראית לאבטחת האתר או לתוכן שבו. יתר על כן, גונגב אינה מתחייבת לכך שהשימוש במידע או בחומרים שבאתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים אשר הינם כעת בבעלות גונגב. המשתמשים באתר מסכימים כי באחריותם לבדוק את האתר ותוכנו (כהגדרתו לעיל), וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי לגרום השימוש בכל חלק של התוכן, כולל כל החלטה שמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על נכונות המידע, השלמות, האמינות של כל חלק של התוכן, מוטלת עליהם. כתוצאה מכך, השימוש והדפדוף באתר על ידי כל משתמש/ת נעשה על אחריותו/ה בלבד.
גונגב, נושאי המשרות או הדירקטורים שלה, עובדיה, כל סוכן שלה, או כל צד אחר המעורב ביצירה, הפקה או העברת תוכן או הפעלת האתר, לא יהיו אחראיים (ביחד או לחוד) לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או פלילי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל דבר באתר מסופק למשתמשים “כמו שהוא” (“AS IS”) ללא התחייבות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות (אך מבלי לגרוע) התאמה למטרות מסוימות או העדר פגיעה בזכויות של קניין רוחני. גונגב אינה ולא תהיה אחראית או כפופה לחבות לנזק כלשהו, כולל (ומבלי לגרוע) כל נזק או הוצאה, ישירים, נלווים, תוצאתיים, עקיפים או פליליים, הנובעים מהשימוש שיעשו באתר זה, מכניסה אליו או מחוסר היכולת להיכנס אליו, על ידי כל אדם שהוא, או הנוגעים לכשל מלא או חלקי בביצוע, או טעות, השמטה, הפסקה, מחדל, עיכוב בהפעלה, העברה או נפילה של הרשת.
גונגב אינה לוקחת כל אחריות או חבות לכל נזק שהוא אשר עשוי להיגרם לציוד המחשב או כל אמצעי אלקטרוני אחר אשר נעשה בו שימוש על מנת להיכנס לאתר, או לוירוסים אשר עשויים לפגוע בציוד המחשב או האמצעי או כל רכוש אחר של המשתמש או צד שלישי בהם נעשה שימוש, לצורך הכניסה, השימוש או הדפדוף אל האתר או באתר, או ההורדה שלהם של חומר, נתון, טקסט, תמונה, וידאו או אודיו כלשהם מן האתר, גם במקרה שבו גונגב או סוכניה עשויים להיות מודעים לאפשרות של נזק, הפסד או הוצאה כאמור.
קישורים למקורות אחרים באינטרנט אשר משתמש יעשה בהם שימוש, הינם באחריותו הבלעדית. על אף שמעת לעת רשאית גונגב לפקח, לבדוק או לסקור דיונים, שיחות, הודעות, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, אשר מפורסמים או יפורסמו באתר, גונגב אינה מתחייבת לעשות זאת ולא תישא באחריות או חבות כלשהיא בקשר עם תוכנו של האתר או בקש עם שגיאות, השמצה, דיבה, לשון הרע, השמטה, טעות, ניבולי פה, פורנוגרפיה, גסויות, סכנה ו/או חוסר דיוק, אשר נכללו במידע שנמצא במקומות אלה באתר.
חל איסור מוחלט לפרסם או לשדר חומרים שיש בהם משום עבירה על החוק – איומים, דיבה, השמצות, ניבולי פה, חומרים מחפירים, מסיתים, פורנוגראפיים, או גסים או כל חומר אחר שעלול לעודד או להיות בגדר התנהגות שהינה בגדר עבירה פלילית, או שמהווה עוולה אזרחית, או שיש בו משום הפרה של החוק. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר גונגב אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם, והספקים השונים של אמצעים אלה הם שישאו באופן מלא באחריות ובחבות (אזרחית ופלילית) בכל הקשור לכך. לפיכך, גונגב לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.
גונגב לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספק של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם. המשתמשים באתרים אלה מתחייבים להשתמש באתר בדרך חוקית וראויה, ושימוש זה הינו כפוף, בין היתר, לחוקים הנוגעים להעברת מידע ממדינת ישראל לארצות אחרות.

ג. מדיניות הגנת הפרטיות באתר

כללי
גונגב מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהאתר תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של האתר אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים כאשר הם מבקרים באתר.
על אף האמור ידוע למשתמש והוא מסכים לכך ש גונגב לא תהא אחראית לנזק או פגיעה בפרטיותו שתגרם ע”י כניסת גורם בלתי מורשה למאגר הנתונים של האתר.

מידע אישי
הנהלת האתר רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב) (להלן: “מידע אישי” או “פרטים אישיים”), אשר יגיעו לידיעת האתר באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי. גונגב מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין. במקרה כזה, האתר עשוי להעביר או לשדר את המידע האישי לחברות הקשורות אליה או לצורכי קידום האתר או מטרותיו או בתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות או סיבות הקשורות למחשוב לשם התקשרות טובה יותר עם המשתמשים או למטרות סטטיסטיות או היסטוריות.
בנוסף, למטרות של קידום, תמיכה וביצוע התקשרות חוזית זו בין האתר לבין משתמשי האתר, תיתכן העברה של מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם האתר לשם מתן שירותים שמתייחסים למאגר מידע שמנהלת האתר, או שהאתר עשויה (ובתנאי שהמשתמש לא הורה אחרת) להעביר את המידע האישי של משתמשי האתר לצדדים שלישיים לשם פרסום, קידום ושיווק מוצרי האתר ומותגיה או לגופים עמם משתפת האתר פעולה, למטרות חקר שוק או לפעילויות דומות ולשם קידום מרחוק של מוצרי האתר או מוצריו של צד שלישי כלשהו.
אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו/ה האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות פנייה לרשות דרך עמוד “יצירת קשר” באתר.
כאשר משתמש באתר מעביר, מרצונו החופשי, את פרטיו/ה האישיים, גונגב תהיה רשאית להשתמש בפרטים אלה בדרכים הבאות (למעט אם נאמר במפורש אחרת): לאחסן ולעבד את המידע לשם הבנה טובה יותר של משתמשי האתר והצרכים ולשם הכנסת שיפורים נוספים, במידת האפשר, במוצרי ושירותי האתר; ו/או שימוש אפשרי במידע זה על ידי האתר (או כל צד שלישי שפועל מטעם האתר) לשם שמירה על קשר עתידי עם משתמשי האתר; ו/או מתן מידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עם האתר בכל הקשור למבקרים או למשתמשים של האתר (למעט מידע אישי שאינו נדרש להם). במקרה שמשתמש האתר יעביר את פרטיו האישיים ישירות לצד שלישי כלשהו, לחברה לא תהיה כל חבות בכל הקשור לשימוש בפרטים האישיים של אותו משתמש על ידי צד שלישי כלשהו. לפיכך, המשתמש יהיה אחראי, באופן מלא ובלעדי, לבדוק באופן אישי את התנאים להגנת הפרטיות לפני שהוא מעביר את פרטיו/ה האישיים לצד שלישי באמצעות האינטרנט או האתר.
ל- גונגב לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

שיפוי
המשתמש באתר מתחייב בזאת לשפות את הרשות, נושאי המשרה, עובדיה ונציגים אחרים מטעם גונגב (להלן: “הנציגים”) בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה (לרבות ללא הגבלה, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), בין אם ישיר ובין אם עקיף, שייגרמו לרשות ו/או למי מנציגיה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה נגד הרשות ו/או מי מנציגיה ) ( בשל שימוש שעשה משתמש באתר באופן המנוגד לתנאי השימוש ו/או בדרך אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם מטרת האתר ו/או שימוש לא ראוי באתר ו/או בשל הפרת תנאי מתנאי השימוש ו/או בגין כל פעולה אחרת שנעשתה בזדון; ו/או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצרה ממידע שמסרת לפרסום באתר.

פרסומת
גונגב לא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת אשר יתפרסמו מעת לעת באתר. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. במידה שתיעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין הצדדים לעסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של גונגב.

מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי
במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

ד. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies
כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת,”Cookie” שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקר, בין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה Cookies או לקבל התרעה לפני ש “Cookie” מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושים אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

השימוש במידע כאמור, כמו גם מידע אודותיך שייאסף ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES , ייעשה רק לפי התנאים המוגדרים במדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין לשם קיומן של אחת או יותר מהמטרות הבאות:
לצורך שיפור השירותים שגונגב מציעה למשתמש באתר, לרבות באתר וכן ליצירת קשר עמו.
כדי לאפשר תפעול תקין של האתר ולאפשר להשתמש בשירותים השונים הזמינים באתר ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
כדי לשפר ולהעשיר את חווית הגלישה באתר ואת השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר, וכן על מנת לערוך בקרה בקשר עם שירותים ותכנים קיימים המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
לשם התאמת האתר לצרכי המשתמש ולשם יצירת אזורים ודפים אישיים באתר.
לשם ניתוח וגיבוש מידע סטטיסטי אודות פעילות האתר. המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי.
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש של האתר.

לשם קידום מטרות האתר דהיינו הגדלת ההזדמנויות העסקיות למשתמשי האתר והעברת מידע מסחרי רלוונטי לצורך כך.
בהתאם לתיקון 24 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח, בעת מילוי טופס הגשת פנייה לבית העסק הקיימות באתר המקדמות את עסקי הנגב תוצע לך האופציה האם לקבל שירות דיוור. במידה ותבחר לקבלו ותגיש את מועמדותך, תהא גונגב רשאית לשלוח אליך מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני לרבות וללא הגבלה, מידע בדבר שירותי האתר, ניוזלטר, מידע שיווקי ופרסומי מטעם גונגב, לרבות הצעות תעסוקה של גורמים מסחריים הפועלים בשיתוף פעולה עם גונגב מידע על פעילויות של גונגב חדשות וחידושים בגונגב.

ה. פעילות אסורה:
אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, זיוף, הטענה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות בלתי חוקית אחרת, לרבות הפרת זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע, השמצה, הטרדה, פוגענית ו/או מפרה את פרטיוטו של כל אדם, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר.
אסורה הפניית קישור מהאתר או אזכור גונגב באתר אינטרנט אחר העלול לגרום לנזק ל גונגב או לחייבו חובה שבדין.
גונגב רשאית למסור לצדדים שלישיים את פרטי הספקים ו/או הקונים בעלי חשבון מסחר, בכל מקרה בו היא תמצא לנכון לדווח כי פעולות הספק מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש או הוראות החוק. למען הסר ספק, גונגב רשאית למסור פרטי ספק ו/או הקונה על פי צו שיפוטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך שיפוטי.
הספקים ו/או הקונים מתחייבים לשפות את גונגב בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולותיהם במסחר האלקטרוני. ו/או מידע בלתי נכון שפורסם על ידם ואו אי קיום הצ תחיבותם.

ו. יישום החוק – תחום שיפוט
התנאים וההוראות המפורטים במסמך זה, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר על כל מרכיביו, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המוסמכים המשפט בבאר-שבע.
שונות ניתן לפנות ל גונגב בקשר עם כל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל עניין אחר בקשר עם אתר ו/או השירותים, הייעוץ ו/או המידע הניתנים על ידי ו/או באמצעות אתר, על ידי פנייה לכתובת הבאהdigital@dod-moshe.co.il
התנהגות כלשהי מצד גונגב ו/או מי מטעמה לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.

ככל שייקבע על ידי סמכות שיפוטית מוסמכת כלשהי כי הוראה כלשהי על פי תנאי שימוש אלו אינה ניתנת ליישום ו/או אכיפה על פי דין, כי אז לא יביא הדבר לביטול תנאי השימוש ו/או הוראות אחרות הקבועות בהם, אלה אותה הוראה תבוטל באופן שיצמצם ככל הניתן השפעה כלשהי על ההוראות אחרות הקבועות בתנאי השימוש אשר תמשכנה לחול בכל תוקף.

המידע המוצג באתר זה הונגש לציבור על ידי הרשות לפיתוח הנגב, הרשות לפיתוח הנגב אינה אחרית על תקינות המידע ו/או קיום ותפעול האירועים, אנו ממליצים לוודא שפרטי האירוע ו/או מידע על בתי העסק, שעות פעילות ומיקום עדכנים ישירות מול מפעיל של כל אירוע / בית עסק. ט.ל.ח

תודה רבה
הצטרפותך לרשימת התפוצה של דוד משה בוצעה בהצלחה, אנו מקווים שהתוכן באתר מעניין אותך ויספק לך ערך ותועלת.

אנו משתמשים בעוגיה. כאשר אתה מבקר באתר זה, Dod Moshe יכול להשתמש בטכנולוגיה בתעשייה הנקראת cookie. קובצי cookie הם פיסות נתונים קטנות המאוחסנות באופן זמני במחשב או במכשיר הנייד שלך ומבטיחות שהאתר פועל בצורה יעילה יותר. Dod Moshe משתמש בתת-מערכת “תרבות דיגיטלית”כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים. בהתבסס על נתונים אלה, אנו הופכים את האתר שלנו לטוב ויעיל יותר עבור המשתמשים.